ÕPPEMAKS:

Ettevalmistusklass  ja  mudilased e.0 klass: 20,00 € kuus;   - tunde 2x nädalas a´60 min, õppeperiood 9 kuud

1.klass: 25 € kuus;   - tunde 3x nädalas a´60 min, õpeperiood 9 kuud

2.klass: 30 € kuus;  -tunde 3X nädalas a` 80 min, õppeperiood  9 kuud

5.klass: 30 € kuus;   -tunde 3x nädalas: a´ 90 min, õppeperiood 9 kuud 


Õppemaksu arvestatakse õppeaasta kaupa st. õppeperioodiks eelarves arvestatud õppemaks on jagatud võrdselt 9 kuu vahel.
Õpilane on kohustatud tasuma pooaasta õppemaksu ka juhul, kui ta katkestab õpingud enne pooaasta lõppu.
Õppemaks tasutakse kooli poolt e-posti teel esitatud arve alusel arvel näidatud maksetähtajaks.
Õppemaksu saab tasuda ainult ülekandega!
Õppemaksu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida arve number ja õpilase nimi.
Arve mitteõigeaegsel tasumisel on koolil õigus nõuda viivist 0,1% viivituses olevast summast päevas.
Tundidest puudumine ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest. Kui õpilane puudub õppetundidest tervislikel põhjustel üle kahe nädala, siis maksab ta puudutud aja eest 33% õppemaksu summast. Tasaarvestus tehakse järgmisel makseperioodil kooskõlastatult kooli juhtkonnaga. Kuni kahenädalase puudumise korral säilib õppemaks 100%.
Õpilase haigestumise korral peab tunnist puudumisest teatama enne tunni algust.
Teade tuleb edastada e-maili  või helistamise teel õpetajale. 
NB! Tagantjärele teavitamist ei arvestata!

Õpilasel on õigus 10%-lisele õppemaksu soodustusele, juhul kui Just Tantsukooli õppetöös   osaleb ühest perekonnast kaks või enam last 

Õppemaksu tasumise raskuste korral palume koheselt ühendust võtta tantsukooli juhatajaga, et koostöös leida olukorrale lahendus.
Õpilane arvatakse kooli nimekirjast välja, kui õppemaks on jäänud tasumata 2 kuud,   välja arvatud juhul, kui kooli juhtkonnaga on kirjalikult kokku lepitud õppemaksu tasumise erigraafik.
Omal soovil lahkumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus tantsukooli juhatajale.
Tasutud õppetasult on maksjal õigus Maksuameti kaudu teha  tulumaksu tagasiarvestus. Tagasiarvestuse tegemiseks edastab MTÜ Just Tants maksja ehk õppelepingus märgitud õpilase esindaja andmed Maksuametile. Segaduste vältimiseks palume maksja muutumisel teavitada kooli andmete muutumisest koheselt! Maksuametile saadetakse need andmed, mis on õppelepingus kirjas õpilase esindaja andmetes.

Õppemaksudest tasutakse tantsukooli  õppetegevuseks vajalikud  kulud.
Õppemaks ei sisalda tantsulaagri korraldamise kulusid.
Ühisürituste läbiviimiseks ja kostüümide muretsemiseks kogume lisamakseid  vastavalt vajadusele.