0. klass (2xnädalas 60 min) 23.00€ kuus; õppeperiood 1.sept - 31.mai

I klass  (2xnädalas 60 min) 23.00€ kuus; õppeperiood 1.sept - 31.mai 

IV, VI, VIII klass (3xnädalas 90min): 37.00 €  kuus;  õppeperiood 1.sept - 14. juuni 

X klass (2 x nädalas + Rundu 90min):   37.00 €  kuus; õppeperiood 1.sept - 14. juuni 

Rundu (alates 16 eluaastast, 1xnädalas 90 min): 10.00€ kuus;   

Ballett (alates 16 eluaastast, 1xnädalas 90 min): 15.00€ kuus; 

Rundu ja ballett (alates 16 eluaastast, 2xnädalas 90 min): 25.00€ kuus; 

 
Õppemaksu arvestatakse õppeaasta kaupa st aasta õppemaks on jaotaud võrdselt õppeperioodi kuude vahel. 
Tasudes õppemaksu kas korraga terve õppeaasta eest või poolasta kaupa, on õpilasel õigus soodushinnale vastavalt kehtestatud õppemaksude hinnakirjale.
Õpilasel on õigus tasuda õppemaks õppeaasta, poolaasta, kvartali või ühe kuu kaupa.

Õpilane on kohustatud tasuma pooaasta õppemaksu ka juhul, kui ta katkestab õpingud enne pooaasta lõppu va poolte vastastikusel kokkuleppel, kui loobumine on vältimatu. 
Õppemaks tasutakse kooli poolt e-posti teel esitatud arve alusel arvel näidatud maksetähtajaks.


Õppemaksu saab tasuda ainult ülekandega!

Õppemaksu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida arve number ja õpilase nimi.
Arve mitteõigeaegsel tasumisel on koolil õigus nõuda viivist 0,1% viivituses olevast summast päevas.

Tundidest puudumine ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest. Kui õpilane puudub õppetundidest tervislikel põhjustel üle kahe nädala, siis maksab ta puudutud aja eest 33% õppemaksu summast. Tasaarvestus tehakse järgmisel makseperioodil kooskõlastatult kooli juhtkonnaga. Kuni kahenädalase puudumise korral säilib õppemaks 100%.
Õpilase haigestumise korral peab tunnist puudumisest teatama enne tunni algust.

Teade tuleb edastada e-maili teel või telefoniga õpetajale 

NB! Tagantjärele teavitamist ei arvestata!

Õpilasel on õigus 10%-lisele õppemaksu soodustusele, juhul kui Just Tantsukooli õppetöös

1.  osaleb ühest perekonnast kaks või enam last 
2.  osaleva lapse peres kasvab 3 või enam alaealist last
3. osaleva lapse vanem on MTÜ Just Tants liige ja tasub kehtestatud korras liikmemaksu


Soodustuse saamiseks tuleb kirjutada avaldus .
Avaldusel palume viidata õppemaksu soodustuste ja tasumise korras toodud soodustuse punktile.
Soodustus kehtib ainult ühele ülaltoodud soodustuse punktile.

Õppemaksu tasumise raskuste korral palume koheselt ühendust võtta tantsukooli juhatajaga, et koostöös leida olukorrale lahendus.

Õpilane arvatakse kooli nimekirjast välja, kui õppemaks on jäänud tasumata 2 kuud, välja arvatud juhul, kui kooli juhtkonnaga on kirjalikult kokku lepitud õppemaksu tasumise erigraafik.

Omal soovil lahkumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus tantsukooli juhatajale.

Makstud õppetasult on maksjal õigus Maksuameti kaudu teha makstud tulumaksu tagasiarvestus. Tagasiarvestuse tegemiseks edastab MTÜ Just Tants maksja ehk õppelepingus märgitud õpilase esindaja andmed Maksuametile. Segaduste vältimiseks palume maksja muutumisel teavitada kooli andmete muutumisest koheselt! Maksuametile saadetakse need andmed, mis on õppelepingus kirjas õpilase esindaja andmetes.

Septembrikuus sõlmitakse õppeleping, mille alusel koostatakse arve.
Arve alusel ootame õppemaksude laekumist arvel näidatud maksetähtajaks. 

Õppemaksudest tasutakse tantsukooli  õppetegevuseks vajalikud  kulud.
Õppemaks ei sisalda tantsulaagri korraldamise kulusid.
Ühisürituste läbiviimiseks ja kostüümide muretsemiseks kogume lisamakseid vastavalt vajadusele.